8 วิธีการสังเกตุอาการทางสมองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

Ngày đăng 12-10-2021

 

      ในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความผิดปกติอื่นๆตามมา ไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บทางด้านร่างกาย ความพิการหรืออาจเกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นได้     เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางด้านการจราจร อุบัติเหตุจากการตกต้นไม้   แล้วเกิดการกระแทกที่ศีรษะ   อาจทำให้มีความผิดปกติต่อสมองในระดับที่รุนแรงได้ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญ คือ ควรมีการสังเกตอาการผิดปกติ เพื่อประเมินภาวะการมีเลือดออกในสมอง ซึ่งมีหลักการสังเกตดังต่อไปนี้

1.มีอาการง่วงซึม เรียกไม่รู้สึกตัว สับสน กระวนกระวาย หรือมีภาวะอาการหมดสติ   ผู้ป่วยบางรายมีความรู้สึกตัวเปลี่ยนไปจากปกติ หรือมีภาวะหมดสติเกิดขึ้น

2.มีอาการพูดลำบากหรือมีอาการชักเกร็งกระตุกเกร็งทั้งตัวเกิดขึ้น

3.มีอาการอ่อนแรงหรือการที่มีกำลังของแขนขานั้น   โดยแขนขามีความสามารถและกำลังที่ลดลง

4.มีอาการคลื่นไส้อาเจียนติดต่อกันหลายครั้ง  มีอาการอาเจียนพุ่งร่วมด้วย

5.มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง หรือมีการรับประทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น

6.สังเกตพบว่ามีน้ำใส หรือน้ำใสปนเลือดออกมาจากหูหรือจากจมูก หรือมีการไหลของน้ำใสลงในลำคอ

7.มีอาการปวดคอ หรือ มีอาการก้มคอได้ลำบาก

8.มีอาการเวียนศีรษะมาก มองเห็นภาพไม่ชัด มีอ่าการตาพร่า มีอาการปวดมากบริเวณลูกตา

     การสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะดังกล่าวข้างต้น หากพบอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์  เพื่อพิจารณาการตรวจเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan ) การเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging : MRI)    โดยอย่างน้อยควรต้องสังเกตอาการอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยมากที่สุดจากการบาดเจ็บที่สมอง