เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

NT040 เตียงไฟฟ้า 3 ไกร์

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

NT043 เตียงไฟฟ้า 3 ไกร์ ปีกนก

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

NT1109 เตียงไฟฟ้า 3 ไกร์ รุ่น Super Low

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

NT1111 เตียงไฟฟ้า 3 ไกร์ รุ่น Super Low