เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

NT039 เตียงไฟฟ้า3 ไกร์ แบบไม้

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

NT040 เตียงไฟฟ้า 3 ไกร์

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

NT043 เตียงไฟฟ้า 3 ไกร์ ปีกนก